Algemene Voorwaarden

 

Osteopathie voor Dieren gevestigd te 2960 Sint Lenaarts aan de Dr. De Brabanderelaan 27, ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen met BTW-nummer: BE 0633.710.502, telefoonnummer +32 (0) 486 71 33 20, e-mailadres: info@osteopathievoordierendm.be, website: www.osteopathievoordierendm.be

 


Artikel 1: Definities

     In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Osteopathie voor Dieren: Debby Mertens, uitvoerende dierenosteopaat/ dierenfysiotherapeut.
 2. Behandeling: het doen van een osteopathisch en/ of fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling evenals het verlenen van enige andere diensten waaronder mede begrepen het geven van adviezen ten behoeve van dier dan wel klant.
 3. Dier: het door de klant ter behandeling aangeboden dier.
 4. Cliënt: de eigenaar of aanbieder van het dier, in wiens opdracht Osteopathie voor Dieren osteopatische en/ of fysiotherapeutisch behandelingen verricht en/ of adviezen geeft.
 5. Behandelingsovereenkomst: er is sprake van een behandelingsovereenkomst tussen Osteopathie voor Dieren en de klant, op het moment dat de afspraak voor verrichten van osteopatische en/ of dierfysiotherapeutische behandelingen en /of adviezen door Osteopathie voor Dieren per telefoon, e-mail, SMS of Whatsapp aan de klant is bevestigd.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Osteopathie voor Dieren en de cliënt met betrekking tot de behandeling en gezondheid van de patiënt.

 

Artikel 3: Algemeen

 1. Op alle overeenkomsten tot behandeling, diensten en/of levering van producten door Osteopathie voor Dieren zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij vooraf schriftelijk nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Osteopathie voor Dieren een aanbod van de cliënt om het dier te behandelen accepteert dan wel een verzoek tot levering van producten of diensten anders dan een behandeling accepteert.
 3. Acceptatie kan zowel plaatsvinden door middel van een bevestiging per telefoon, e-mail, SMS of Whatsapp van de afspraak voor een behandeling of levering van producten en overige diensten dan wel het starten van een behandeling.
 4. Osteopathie voor Dieren is gerechtigd om aan de acceptatie nadere voorwaarden of beperkingen te stellen.
 5. In geval een ander dan de eigenaar een dier ter beschikking stelt aan Osteopathie voor Dieren voor een behandeling wordt de behandeling door Osteopathie voor Dieren verricht onder de aanname dat deze persoon of dit bedrijf namens de eigenaar gemachtigd is om het dier ter beschikking te stellen. Indien blijkt dat deze persoon of dit bedrijf niet beschikt over de vereiste machtiging of achteraf blijkt dat de eigenaar van het dier de machtiging betwist, is hij tegen Osteopathie voor Dieren gehouden de verplichtingen uit de behandelovereenkomst na te komen.

 

Artikel 4: De behandeling

 1. De behandeling wordt verricht op basis van een inspanningsverbintenis, Osteopathie voor Dieren is niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald of voorzien resultaat.
 2. De behandeling van het dier wordt verricht in opdracht van de cliënt en onder diens risico en verantwoordelijkheid.
 3. Bij aanvang van de behandeling zal Osteopathie voor Dieren een korte screening uitvoeren. In geval uit deze screening een contra- indicatie blijkt dan wel Osteopathie voor Dieren heeft geen vertrouwen in de behandeling is zij te allen tijde gerechtigd de behandeling af te breken zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade of kosten. In dat geval is cliënt uitsluitend gehouden maximum 50% van het behandeltarief aan Osteopathie voor Dieren te voldoen.
 4. Met wensen van cliënt zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden, tenzij deze wensen naar het uitsluitend oordeel van Osteopathie voor Dieren niet bijdragen bij de behandeling of de behandeling verstoren dan wel in strijd zijn met wettelijke voorschriften.
 5. Osteopathie voor Dieren kan te allen tijde voorafgaand aan de behandeling verlangen dat cliënt een akkoordverklaring (al dan niet met overlegging van een identiteitsbewijs) ondertekend voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s.
 6. Op uitdrukkelijke wens van cliënt, en niet eerder dan na overleg met Osteopathie voor Dieren waarin de risico’s en gevolgen van de beëindiging worden besproken, kan de behandeling voortijdig worden beëindigd. In dat geval is Osteopathie voor Dieren in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade en kosten als gevolg van de voortijdige beëindiging.
 7. Zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schade dan wel kosten kan Osteopathie voor Dieren de behandeling voortijdig staken, (i)indien het vertrouwen tussen Osteopathie voor Dieren en cliënt dan wel het dier dermate ernstig is verstoord dat Osteopathie voor Dieren een werkbare situatie niet meer aanwezig acht, (ii) Osteopathie voor Dieren zich op het standpunt stelt dat (verdere voortzetting van) een behandeling van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd omdat er geen redelijke kans meer is op een succesvolle behandeling. In dat geval is cliënt te allen tijde gehouden de tot dan toe verrichte behandelingen aan Osteopathie voor Dieren volledig te voldoen.


Artikel 5: Beeld- en geluidsopnames

 1. Het is niet toegestaan zelf foto-, film-, video- of geluidsopnames te maken zonder uitdrukkelijke toestemming van Osteopathie voor Dieren.
 2. Bij het verlenen van toestemming dient de maker van de opnames deze geheel voor eigen gebruiksdoel te maken. De opnames welke met toestemming van Osteopathie voor Dieren gemaakt zijn mogen onder geen enkele voorwaarde, mits met uitdrukkelijke toestemming van Osteopathie voor Dieren, op internet verspreid dan wel gedeeld worden.
 3. Het maken en verspreiden van beeld- en geluidsopnames door Osteopathie voor Dieren van aangeboden dier en/of cliënt zal altijd mondeling besproken worden en alleen in overleg met cliënt.

 

 

Artikel 6: De betaling en facturatie

 1. Voor het uitvoeren van de behandeling(overeenkomst) is cliënt een vergoeding verschuldigd ter hoogte van de tarieven van Osteopathie voor Dieren. De meest recente tarieven staan steeds vermeld op de website van Osteopathie voor Dieren. Genoemde prijzen en tarieven zijn inclusief btw en eventuele wettelijke verhogingen.
 2. Cliënt zal de voor de behandeling verschuldigde vergoeding onmiddellijk na het volbrengen van de behandeling dan wel levering van de producten gepast contant of per bankcontactapp aan Osteopathie voor Dieren voldoen.
 3. Osteopathie voor Dieren zal tevens, indien gewenst, op dat moment een factuur voor de betreffende behandeling uitschrijven, tenzij wordt afgesproken dat de factuur op een later moment naar cliënt wordt verstuurd.

 

Artikel 7: Niet-tijdige betaling

 1. In geval tijdige betaling van de verschuldigde vergoeding uitblijft, is Osteopathie voor Dieren gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke aanmaning wettelijke rente in rekening te brengen evenals alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten die zij gehouden is te maken ter incasso van de openstaande rekening.
 2. Osteopathie voor Dieren is gerechtigd om geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde behandel vergoeding door cliënt te verlangen. Cliënt is niet gerechtigd tot enige verrekening of korting.

 

Artikel 8: De annuleringsregeling

 1. Bij annulering of verzetten van een afspraak door de cliënt gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen: - Annulering tot 48 uur vóór het ingaan van de overeenkomst: geen betalingsverplichting; – Annulering minder dan 48 uur vóór het ingaan van de overeenkomst: zullen door Osteopathie voor Dieren 100% in rekening worden gebracht.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Een uitdrukkelijke voorwaarde voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid van Osteopathie voor Dieren is dat cliënt Osteopathie voor Dieren onverwijld na het (moeten kunnen) constateren van een tekortkoming dit schriftelijk en gedetailleerd meldt bij Osteopathie voor Dieren voor zover mogelijk vergezeld met een rapport van een onafhankelijke deskundige.
 2. De cliënt is tegenover Osteopathie voor Dieren aansprakelijk voor schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van het dier is veroorzaakt.

 

Artikel 10: Klachten

 1. Cliënt is verplicht om de door Osteopathie voor Dieren verrichte behandeling dan wel levering van producten of overige diensten onverwijld na ontvangst te controleren op eventuele tekortkomingen.
 2. Indien informatie van cliënt over het dier bewust wordt achter gehouden kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde diensten door Osteopathie voor Dieren.
 3. Indien cliënt binnen vier weken na de verrichte behandeling en/of geleverde diensten een andere erkende dan wel niet erkende paramedicus het dier laat behandelen zonder overleg met Osteopathie voor Dieren, kan geen enkele aansprakelijkheid gemaakt worden op de verrichte behandeling en/of geleverde diensten door Osteopathie voor Dieren.
 4. Eventuele klachten over de verrichte behandeling, levering van producten of overige diensten dienen binnen een termijn van 7 dagen nadat een tekortkoming zichtbaar is geworden of zichtbaar had kunnen worden schriftelijk en gedetailleerd kenbaar te worden gemaakt bij Osteopathie voor Dieren. Indien dit wordt nagelaten door cliënt vervalt iedere aanspraak van cliënt op Osteopathie voor Dieren ter zake een tekortkoming.
 5. Indien Osteopathie voor Dieren een klacht over een behandeling, product of overige dienst gegrond acht, is zij gerechtigd naar eigen keuze: - voor zover nog mogelijk, de behandeling of overige dienst alsnog op juiste wijze te verrichten dan wel alsnog het product juist te leveren, - voor zover nog mogelijk, de tekortkoming ongedaan maken of een product of overige dienst te leveren zonder tekortkoming, - het door cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.

 

Artikel 11: Overige

 1. Debby Mertens – Osteopathie voor Dieren – behoudt zich altijd het recht om de geleverde behandelingen en diensten inhoudelijk te wijzigen en/of de prijzen te wijzigen.

 

Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en rechtbank van eigen territorium voor contracten met een mede-zelfstandige/ contracten met een particulier: rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant.


Juli 2021